niedziela, 5 marca 2017

Razem bezpieczniej
Sieci współpracy
"Twoje dane - Twoja sprawa"  2019-20

Listopad 2019
Rozpoczynamy w OEIiZK kolejną, jubileuszową odsłonę
programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli" 

To niezwykłe wydarzenie, ponieważ tegoroczna edycja programu jest jubileuszowa. Program zostaje rozpoczęty po raz 10. Z tego powodu w tym roku  szkolnym na uczestników programu czeka kilka nowości. Z uwagi na to, że nowoczesne technologie są bliska nie tylko uczniom ich rodzicom, ale także nauczycielom, chcemy, aby program był bardziej widoczny w Internecie. Dlatego informacje o wydarzeniach, które będą realizowane w rozpoczynającej się edycji, będą dostępne pod hasztagiem– #TwojeDaneTwojaSprawa.

Jak mówią przedstawiciele UODO ogromna ilość podejmowanych inicjatyw edukacyjnych oraz zainteresowanie tysięcy uczestników organizowanych wydarzeń – podkreśla wagę i znaczenie tej tematyki w edukacji szkolnej.
Dzięki zaangażowaniu tak wielu szkół, wiedza na temat praw i obowiązków wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest coraz bardziej powszechna wśród uczniów i nauczycieli.

UODO jeszcze bliżej uczniów i nauczycieli – Sieć współpracy „Twoje dane - Twoja sprawa”
Nowe technologie, bezpieczeństwo danych i edukacja to ściśle połączone ze sobą zagadnienia, jeśli mówimy o nowoczesnej szkole. Jeśli chcesz wiedzieć, co w tym zakresie robią inni w swoich szkołach, jak ciekawie prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas swoich lekcji lub po prostu chcesz mieć kontakt z ekspertami z OEIIZK, UODO to sieć współpracy jest właśnie dla ciebie, zapraszamy.

Rozpoczynamy spotkaniem stacjonarnym w siedzicie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73. Pierwsze spotkanie dla nauczycieli odbędzie się 7 listopada 2019 o godz. 15.00.

Spotkania organizowane w ramach Sieci współpracy projektu „Twoje dane  - Twoja sprawa”, to spotkania z technologiami wspomagającymi pracę nauczyciela, ćwiczenia dyskusje, wymiana doświadczeń, współpraca i uczenie się.
Pierwsze spotkanie rozpocznie się podaniem informacji organizacyjnych związanych z pracą Sieci w roku szkolnym 2019/2020 następnie odbędą się warsztaty.
Włączania nowych technologii do swoich zajęć. 

To przygotowanie do kreatywnego spojrzenia na przygotowanie uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w sieci - organizowania ciekawych akcji,
inicjatyw i małych projektów szkolnych związanych z tym tematem.


"Nie hejtuję - reaguję"- zaproszenie do włączenia się do akcji

 Listopad 2019
Dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

Kampania skierowana jest zarówno do młodzieży, jak i uczniów klas szkół podstawowych, którzy aktywnie zaangażują się w tworzenie przekazów kampanii, aby była jak najbardziej atrakcyjna i zrozumiała dla ich rówieśników. Proponowane są działania dla trzech grup wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat oraz 14-17 lat.

Dla uczniów w wieku: 7-9   i 10-13 lat proponowane są dwa rodzaje działań:

1.    zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Zajęcia należy przeprowadzić w oparciu o konspekt przygotowany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Silę w dwóch wariantach: dla klas 1-3 oraz 4-6;

2.    konkurs na najlepszy plakat, zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy. Zwycięskie plakaty będą promować całą kampanię i zostaną rozdystrybuowane do 1000 szkół. Działania skierowane do starszych uczniów (14-17 lat) obejmować będą jednodniowe warsztaty dla 50 osób wraz z nauczycielami, zorganizowane w Warszawie. Młodzież pod okiem trenerów metody design thinking będzie pracować nad przekazem kampanijnym wyrażającym sprzeciw wobec hejtu oraz podkreślającym rolę świadków w przeciwdziałaniu temu zjawisku. W efekcie pracy powstaną hasła, które w formie graficzno-typograficznej promowane będą w mediach społecznościowych oraz rozesłane do szkół w formie plakatów.
Aby przeprowadzić zajęcia dla klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych oraz wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na platformie edukacyjnej a następnie pobrać materiały, potrzebne do przeprowadzenia zajęć.  Link do wydarzenia: https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=2&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=16223&tekst=hejtuj%C4%99&criteria=&blotem=#opisszkolenia

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Inauguracja kampanii „Nie hejtuję – reaguję” odbędzie się 12 grudnia br. w „Przestrzeni from Facebook” w Warszawie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały kampanii wypracowane przez dzieci i młodzież. Będzie to też eksperckie seminarium poświęcone tematyce cyberprzemocy, hejtu i mowie nienawiści. Jego adresatami będą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą. Właściwa kampania będzie promowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w portalach dla dzieci (Sieciaki.pl) i młodzieży (DigitalYouth.pl) oraz w social mediach. 


Ogólnopolskie badanie "Młodzi Cyfrowi"
Raport Dbam o Moj Zasieg

Bezpieczne wakacje w sieci
23 czerwca 2019 

Na bezpieczne wakacje chcemy młodym ludziom, wraz z życzeniami wspaniałego wypoczynku, wielu pozytywnych wrażeń, nowych znajomości, dedykować także kilka materiałów pozyskanych ze strony NASK: https://akademia.nask.pl/publikacje/

Wizerunek online w wakacje

Utrwalaj miłe chwile i dziel się z innymi wakacyjnymi wrażeniami, które pozostawią tylko dobre wspomnienia. Pamiętaj: publikując w sieci, kreujesz swój wizerunek na stałe. Przewodnik Akademii NASK pomoże ci zadbać o to, aby zdjęcia i filmy z wakacyjnych przygód nie wpędziły cię w kłopoty.
Przewodnik jest częścią akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Przed wakacjami  ̶  co warto wiedzieć?.


Pięć porad dla nastolatków


Okres wakacyjnych wyjazdów sprzyja korzystaniu z publicznych sieci Wi-Fi — dostępnych w restauracjach, hotelach, centrach handlowych oraz innych przestrzeniach publicznych. Dzięki coraz tańszym i szybszym technologiom mobilnej transmisji danych z pewnością będziemy również często korzystać z Internetu „w komórkach”, także za granicą.

Dlatego warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Warto je również omówić z dziećmi, które z urządzeniami mobilnymi wyruszą na obozy i kolonie. Szczególnie, że według badań „Nastolatki wobec Internetu”, przeprowadzonych przez NASK i Pedagogium WSNS na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2015 roku, smartfon jest obecnie podstawowym urządzeniem do korzystania z Internetu przez młodzież

Konferencja UODO Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych
 28 stycznia 2019

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na konferencję pt. „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”. Wydarzenie odbędzie się 28 stycznia br. w Centrum Nauki Kopernik i będzie głównym punktem tegorocznych obchodów 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Przypadające co roku 28 stycznia święto zostało ustanowione dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Jednocześnie stanowi ono okazję do uwrażliwienia nas wszystkich na kwestie związane z prawem do prywatności, co jest szczególnie ważne w dobie postępu technologicznego i rozwoju gospodarki opartej na danych.
Krajobraz po RODO

„System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy” to temat przewodni tegorocznych obchodów. Podczas konferencji eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zaproszeni goście będą dyskutować o aktualnych zagadnieniach związanych z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych w kontekście doświadczeń stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia (RODO).
Główne zagadnienia konferencji, które omówią, to:
wdrożenie dyrektywy 2016/680 (dyrektywy policyjnej) w Polsce;
telemarketing – oczekiwania i realizacja;
realizacja praw osób w Internecie.
W 2019 roku jednym z głównych tematów poruszanych podczas obchodów Dnia będzie telemarketing, który często bywa prowadzony z naruszeniem przepisów, w tym dotyczących ochrony danych osobowych, a przez to uciążliwy. Prezes UODO chce zwrócić na tę kwestię szczególną uwagę i doprowadzić do wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk. Żeby to osiągnąć, potrzebne jest upowszechnianie wiedzy na ten temat zarówno wśród osób, których dane są wykorzystywane w telemarketingu, jak i wśród administratorów oraz podmiotów świadczących usługi marketingowe na ich rzecz. Ważne jest bowiem, aby z jednej strony Polacy znali swoje prawa, m.in. gwarantowane przez RODO, a z drugiej, by przedsiębiorcy wiedzieli, jakich zasad muszą przestrzegać, gdy kontaktują się z klientami, by zaoferować swoje produkty czy usługi.Konferencja „Dyrektor szkoły, która uczy nowocześnie”

Potrzebujemy liderów zmian innowacyjnych w szkołach
21.01.2019
Konferencja dla kadry kierowniczej szkół różnych typów odbędzie się 26 lutego 2019 roku (wtorek) w auli OEIiZK w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w godz. 11.00-15.00.
Głównym celem konferencji jest promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i aktywnego rozwoju szkół przez wdrażanie nowych technologii w kształceniu oraz ukazanie roli dyrektora, jako lidera innowacyjnych zmian w placówkach oświatowych naszego regionu.

Autorami ciekawych wystąpień będą zaproszeni goście - eksperci oraz nauczyciele konsultanci OEIiZK.
Program konferencji:
10.0011.00 Rejestracja uczestników 
11.0011.10 Otwarcie wprowadzenie w tematykę konferencji
11.1011.45  Współczesny uczeń i środowisko, w którym się uczy wystąpienia odwołujące się do wyników prowadzonych badań na temat nowych technologii i sposobów, w jaki dzieci i młodzież z nich korzystają
11.4513.00 Dyrektor liderem edukacji w cyfrowej szkole, Kształcenie w cyfrowej szkole wystąpienia w formule TED, łączącej w sobie elementy technologii, rozrywki i design po to, by w angażujący sposób przestawiać „idee warte propagowania”, w tym przypadku możliwości jakie wnosi do szkoły mądre i bezpieczne stosowanie TIK
13.0013.20 Przerwa kawowa
13.2014.10 Wychowanie i bezpieczeństwo w cyfrowej szkole wystąpienia prezentujące możliwości i sposoby zapewniania cyfrowego bezpieczeństwa oraz wprowadzania wątków wychowawczych do procesu e-kształcenia, także z wykorzystaniem potencjału dydaktycznego RODO.
14.1515.00  Warsztaty dla chętnych uczestników konferencji z elementami rozwiązywania problemów-zagadek, w czasie których będzie można doświadczyć zarówno wielu emocji, jak i zapoznać się z przykładami dotyczącymi pozytywnego wykorzystania nowych technologii w szkole.
Podczas konferencji każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne, w tym ostatni numer nowego czasopisma OEIiZK W cyfrowej szkole.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka.

Zapraszamy!

28 stycznia Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych


W roku 2019 Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada na
28 stycznia (poniedziałek)
W dobie facebooka, telefonów rozpoznających twarze, kilkunastu rachunków/rat miesięcznie nasze dane osobowe jak nigdy wcześniej narażone są na „wypłynięcie”. A co może zrobić z nimi oszust? Co tylko chce – kupić telefon, wykorzystać do głosowania czy nawet popełnienia przestępstwa. Wniosek płynący z Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych jest więc jasny – chroń swoje dane, to unikniesz kłopotów.

Dzień Ochrony Danych Osobowych w Europie

Dzień Ochrony Danych Osobowych zainicjowała w 2006 roku Rada Europy. Data obchodów odnosi się do rocznicy sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. To najstarszy akt prawny poświęcony tej tematyce. Z okazji święta rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania mające na celu podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności. Każdego roku ustalany jest temat przewodni konferencji dotyczący święta, np.:
- Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne.
- Dane osobowe w ochronie zdrowia i w badaniach klinicznych.
- Prywatność w cyfrowym świecie. 

V Konferencja "Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej"

23.10.2018

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zorganizował 20 listopada 2018 roku, już po raz piąty, Konferencję "Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej".
Konferencja kierowana była do dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących.
Podczas konferencji podjęty został temat cyfrowego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w cywilizacji informacyjno-technologicznej.

Konferencja wpisywała się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa oraz odwoływała do zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.Program Konferencji10.00-11.00 Rejestracja uczestników – pobranie materiałów

11.00            Otwarcie KonferencjiI część

 1. Młodzież w Internecie wyzwania i szanse - dr Agnieszka Wrońska – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
 2. RODO dla nauczycieli – czy jest się czego bać? - Karolina Iwańska – Fundacja Panoptykon
  RODO: w poszukiwaniu szansy edukacyjnej. Poradnik dla nauczycieli i nie tylko

  Link do strony Fundacji Panoptykon
 3. „Dzieci w cyfrowym świecie – edukacja i bezpieczeństwo. Wyniki badań i praktyka” - Ewa Domańska, Joanna Dubel – Urząd Komunikacji Elektronicznej
 4. Inteligentne zabawki - wsparcie czy zagrożenie dla rozwoju dziecka? - Anna Grzybowska - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
  Publikacja dotycząca Internetu zabawek dostępna jest pod adresem:https://akademia.nask.pl/publikacje/Internet_Zabawek.pdf

II część

 1. Cyberprzemoc – zadania szkoły, wychowawcza rola nauczyciela w świetle zapisów podstawy programowej - Małgorzata Rostkowska – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci – profilaktyka cyberprzemocy - Grażyna Gregorczyk – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 3. Kreatywnie i bezpiecznie w sieci – pozytywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Izabela Rudnicka – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 4. Nowe technologie i bezpieczeństwo - Michał Grześlak – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

14.30 Dyskusja, Podsumowanie konferencji, Losowanie nagród wśród uczestników konferencji

14.45 Zakończenie konferencjiRóżnego rodzaju aplikacje, mogą być pomocne w podróży, służą do rozrywki i zabawy czy ułatwiają załatwienie codziennych spraw, poruszanie się, wspomagają aktywność fizyczną, tym samym zbierając o nas bardzo dużo informacji, które bywają zbędne do świadczenia usługi.
Warto więc zwracać uwagę na to, jakie dane zbierają aplikacje
Urząd Ochrony Danych Osobowych przyłączając się, jak co roku, do organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów akcji
 „Aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem... co warto wiedzieć?

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby świadomie dokonywać wyborów,
w kierunku ochrony prywatności swojej i swoich bliskich podczas wypoczynku.

Najlepsze życzenia  na nadchodzący rok szkolny - aby nauka sprawiała radość, a dzieci mądrze i bezpiecznie poznawały świat realny i wirtualny  -  uzupełniając swoją wiedzę o świecie o nowe treści, wspólnie poszukiwały i rozwiązywały problemy w projektach  wykorzystując  nowe technologie


przesyłają autorzy bloga


Konferencja  Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury

13.02.2017„O mediach – z pomocą mediów”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy są zainteresowani wprowadzaniem elementów edukacji medialnej na swoich zajęciach na Konferencję Edukacja medialna w placówkach oświaty i kultury, pod hasłem „O mediach – z pomocą mediów”, która odbędzie się 15 marca 2018 roku (czwartek) w siedzibie OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73, w godzinach 10:00 – 15:00.
Prelegenci będą w swoich wystąpieniach poruszać problemy związane z potrzebą kształcenia u młodych ludzi kompetencji medialnych, czyli umiejętności korzystania z mediów i twórczego ich używania, a także rozumienia i krytycznej oceny przekazów medialnych.
Podczas konferencji nastąpi również wręczenie nagród w konkursie „Zrób-My Nasz-Film” – Historie zapisane w obrazie.
Program
9.00 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie Konferencji
10.10 – 11.30 – I Sesja
1.    „Telewizja w edukacji medialnej i filmowej” – propozycje metodyczne — Anny Równy
2.    „Jak i po co pracować z młodzieżą oraz filmem i nowymi  mediami?” — Paulina Haratyk
3.    „Prawda i fałsz – czyli jak działa informacja w mediach” — Beata Biel
4.    „Nowe obszary edukacji medialnej — otwarte zasoby edukacyjne a prawo autorskie” – Izabela Rudnicka
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.00 II Sesja
5.    „Różne formy medialne — od kultury obrazkowej po edukację filmową” — Dorota Janczak
6.    „Film i nowe media w bibliotece szkolnej”— Agnieszka Halicka
7.    „Film w szkole – dobre praktyki” — Wojciech Nomejko
13.00 – 13.15 Przerwa
13.15 – 15.00 Podsumowanie Konferencji
Wręczanie nagród w Konkursie „Zrób-My Nasz-Film”

Prosimy o wcześniejszą rejestrację udziału w Konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka

VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

2018-02-19

16 marca 2018 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod hasłem: „Normy w ochronie środowiska". Patroni konferencji to Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska.
Organizatorami wydarzenia są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Celem Konferencji jest między innymi:
 • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
 • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
 • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.
Podczas Konferencji odbędzie się również gala wręczenia nagród laureatom
VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja". Ponadto już po raz czwarty zostanie nadany  honorowy tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej.Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć w niej udział należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.Konferencja odbędzie się 16.03. br. w EuroCentrum Office Complex budynek BETA,
1 piętro, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa
Program VII Konferencji – pobierz
Plakat Konferencji – pobierzDzień  Ochrony Danych Osobowych 
25.01.2018

28 stycznia 2018 roku, już po raz 12. obchodzimy w Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych, którego celem jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych.

Ten Dzień jest ważny dla nas wszystkich.

Z tej okazji w całej Europie, odbywają się różne wydarzenia podkreślające wagę ochrony danych osobowych, jak konferencje, spotkania, warsztaty, konkursy, gry miejskie, apele oraz różne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy i wymiany poglądów. Większość uczniów przygotowuje gazetki i plakaty, które zachwycają walorami wizualnymi uczestników spotkań i apeli, ale przede wszystkim stanowią ciekawe źródło wiedzy dostępnej dla uczniów.


Już tradycyjnie Pani Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierowała do wszystkich uczniów i nauczycieli, uczestników VIII edycji programu Twoje dane – Twoja sprawa, list będący kluczowym elementem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.

List do uczniów i nauczycieli
Zachęcamy do odwiedzenia strony GIODO


Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już po raz 14 — 6 lutego 2018 roku 


16.12.2017

KALENDARZ WYDARZEŃ
— pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci".
Z tej okazji Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet zachęca wszystkie instytucje z całej Polski do podejmowania lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl - ZGŁOŚ INICJATYWĘ. Wszystkie akcje można zgłaszać do końca lutego 2018 roku.
Lokalni organizatorzy DBI otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych pomocnych w organizacji obchodów (pakiet zostanie przesłany na adres podany podczas rejestracji akcji).
UWAGA: warunkiem otrzymania przesyłki z materiałami jest zarejestrowanie inicjatywy na stronie DBI.pl do 20 lutego 2018 roku.
Jak co roku, przygotowany został konkurs na najciekawszą inicjatywę DBI — aby wziąć w nim udział należy do końca lutego zarejestrować inicjatywę poprzez elektroniczny formularz na stronie DBI.pl, a następnie do końca marca 2018 r. przesłać sprawozdanie ze zorganizowanej akcji (formularz do przesyłania sprawozdań uruchomiony zostanie w lutym 2018 r.). Organizatorzy najciekawszych inicjatyw otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez głównego partnera DBI — Fundację Orange. Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU.
Zachęcamy do odwiedzenia strony akcji www.dbi.pl, na której znajdą Państwo niezbędne informacje, a także będą mieli możliwość pobrania banneru DBI 2018, który można wykorzystać podczas prowadzonych działań.
IV Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo Informacyjne w szkole i placówce oświatowej"

4.10.2017
IV Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej"
OEIiZK i Polski Komitet Normalizacyjny serdecznie zapraszają dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących do udziału w konferencji, która odbędzie się 24 października 2017 roku (wtorek) w godzinach 1000-1500, w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73.
Podczas konferencji podjęty zostanie temat bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, także w wymiarze bezpieczeństwa nauczyciela, ucznia, rodzica funkcjonujących w cywilizacji informacyjno-technologicznej.
Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas Konferencji będzie wejście w życie regulacji UE RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), które kładzie nacisk na właściwe zabezpieczenie przetwarzanych informacji, także w placówkach oświatowych.
Program Konferencji


Materiały stanowiące uzupełnienie Konferencji
W tym miejscu zamieszczamy dodatkowe materiały, które uznajemy za warte zainteresowania. Polecamy ciekawe strony internetowe, zwrócimy uwagę na wszystko, co jest godne uwagi.
Chcemy również polecić inne strony internetowe, które podejmują zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji i które podobają się nam nie tylko pod względem graficznym, lecz w szczególności z uwagi na zawartą na nich treść.
Udostępnione bezpłatnie przez firmę „ODO 24 — Ochrona Danych Osobowych Bezpieczeństwo Informacji” dwa poradniki. ODO24, to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.Poradnik RODO NAWIGATOR — tekst i praktyczne odesłania Ułatwi poznanie i pracę z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO. Treść rozporządzenia została wzbogacona o praktyczną mapę aspektów. Dodatkowo, bezpośrednio przy przepisach, zostały umieszczone odnośniki do motywów z preambuły. Dzięki temu nawigacja w nowych regulacjach prawnych staje się znacznie wygodniejsza.Można go pobrać pod adresem: RODO NAWIGATORPORADNIK: Reforma ochrony danych osobowych — 24 kluczowe zmiany 

Ułatwi poznanie i pracę z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO. Treść rozporządzenia została wzbogacona o praktyczną mapę aspektów. Dodatkowo, bezpośrednio przy przepisach, zostały umieszczone odnośniki do motywów z preambuły. Dzięki temu nawigacja w nowych regulacjach prawnych staje się znacznie wygodniejsza. Poradnik powstał, aby poinformować polskich przedsiębiorców o zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r. oraz pozwolić im należycie i na czas się do nich przygotować. Poradnik dostępny jest pod adresem (po podaniu swojego adresu mailowego): Reforma danych osobowych w UE 

Poradnik - Jak w praktyce i zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe


Poradnik ma za zadanie dostarczyć podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych — jak przetwarzać dane osobowe oraz jak je zabezpieczać, aby być w zgodzie z obowiązującym prawem. Przedstawione zostały także niektóre zmiany, które wprowadza unijne rozporządzenie. Materiał uzupełniają praktyczne rady, wskazujące najważniejsze aspekty stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

Poradnik dostępny jest pod adresem: Jak w praktyce przetwarzać dane osobowe 

Uwaga! Oba powyższe poradniki będą dostępne do pobrania do końca listopada 2017 roku

Na stronie Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo, dostępne są także:


RAPORT 2017 - Co wiemy o ochronie danych

W raporcie przedstawione zostały wyniki badania świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo zapytała ankietowanych, w jaki sposób chronią dane i jak oceniają ryzyko ich utraty. Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 01.03.2017 – 05.04.2017 r. Narzędziem badawczym była ankieta online, zamieszczona na stronie internetowej Fundacji.

Raport do pobrania dostępny jest pod adresem: 

Zachęcamy także do odwiedzenia i zapoznania się z zawartością bloga Blog ODO 24który zawiera wiele nowości i ciekawych tematów. 
Warto także odwiedzić strony:
https://panoptykon.org/
http://nieskradzione.pl/


Polecamy także stronę projektu Cyfrowobezpieczni.pl, na której można pozyskać wartościowe materiały w postaci opracowań, broszur i multimediów. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa ma skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Realizując projekt organizatorzy szczególną wagę przywiązują do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Mamy tam dostępne wszystkie opracowania, pod adresem:
Biblioteka materiałów  lub wybrane Broszury projektowe

Poniżej lista wybranych:
Bezpieczna Cyfrowa Szkoła
Zalecenia i rekomendacje dla samorządów - realizatorów projektów w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020
Kompetencje cyfrowe w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole
Raport z badań kompetencji cyfrowych uczniów szkół oraz ich nauczycieli i rodziców, uczestniczących w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl.
Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. Raport NIK.
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
Niniejsza publikacja stanowi efekt prac Zespołu Ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, które były realizowane w ramach projektu "Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu". Dokument jest propozycją standardu bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych i umożliwiać ma prawidłowe ukierunkowanie działań profilaktycznych i naprawczych w odniesieniu do cyberproblemów.
Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych
Publikacja przygotowana przez Fundację Odkrywców Innowacji 2015 w ramach projektu: Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu. Dokument jest propozycją standardu bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych i ma umożliwiać prawidłowe ukierunkowanie działań profilaktycznych i naprawczych w odniesieniu do cyberproblemów.
TiK w organizacji pracy szkoły
Materiał przygotowany w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0.
Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w internecie?
Poradnik dla nauczycieli
Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie? 
Poradnik dla rodziców

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:
- został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły – dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
- jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom i nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
- opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,- zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.Dokumenty dostępne są pod adresem:Bezpieczna szkoła 

Badania i raporty NASK

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE Nastolatki wobec Internetu realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS, w okresie maj – czerwiec 2014 r. Nastolatki wobec Internetu, opracowanie pod redakcją Macieja Tanasia – 2016 rok
NASTOLATKI 3.0 - Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego we wrześniu 2016 roku.
Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 Raport opracowany przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz PCG Edukacja pod red Prof. Marleny Plebańskiej


Konferencja CopyCamp 2017 - inaczej niż dotąd

 28-29.09.2017
 Czy prawo autorskie wpływa na Twoje życie? Jeżeli działamy w kulturze, edukacji - gdzie stale musimy pilnować przestrzegania tego prawa korzystając z twórczości cudzej lub własnej. Musimy mieć do czynienia z prawem autorskim także jeżeli uczymy,prowadzimy badania naukowe lub programujemy, gdyż chronione utwory wykorzystywane są także szeroko w edukacji, nauce i informatyce.

Wynikające z tego wyzwania muszą być podejmowane w ramach neutralnej i pluralistycznej debaty pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. Fundacja Nowoczesna Polska organizuje miejsce dla takiej debaty od roku 2012 w postaci corocznej międzynarodowej konferencji CopyCamp. Rozmawiamy tam o prawie, ale nie jest to konferencja prawnicza. Przez ostatnie 5 lat udało nam się uczynić z CopyCampu największą konferencję o społecznych i ekonomicznych aspektach prawa autorskiego w Europie. Przez ten czas, ułatwiliśmy wymianę idei ponad 250 międzynarodowym prelegentom.

CopyCamp 2017

Na CopyCampie 2017 to przede wszystkim szerszy zakres debaty o prawach wyłącznych. To rozmawy nie tylko o kulturze, nauce, edukacji, ale też o tym, jak prawa te działają w takich obszarach jak na przykład zdrowie i żywność. Jeden ze specjalnych gości, Krishna Ravi Srinivas, opowiedział jak open source wykorzystywane jest w uprawie roślin, jako odpowiedź na coraz mniejszą swobodę rolników w zakresie korzystania z ich zbiorów.

 Aleksandra Przegalińska, opowiedziała o zmianach w pojmowaniu kreatywności, jakie wnosi rozwój sztucznej inteligencji, Aaron Perzanowski, współautor książek „The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy” oraz „Creativity Without Law”, a także Mitch Altman, wystąpił z prezentacją o społecznym oddziaływaniu ruchu open hardware.

Regionalny aspekt CopyCampu

Dodatkowe elementy rozwoju współpracy regionalnej są wynikiem poszerzenia grona partnerów o niemiecki Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software (ifrOSS.de) oraz Free Software Foundation Europe. Tak udaje się zwiększyć udział w  programie takich tematów jak wolne oprogramowanie, otwarte standardy, zamówienia publiczne na IT. Ułatwia to wymianę polsko-niemieckich doświadczeń na takie pozostałe wspólne tematy jak: copyright trolling, Open Access, zbiorowy zarząd, czy dozwolony użytek.
    źródło:https://nowoczesnapolska.org.pl/2017/06/07/copycamp-2017-internet-of-copyrighted-things/#more-14420

Konferencja IT Teachers' Days 2017

17.08.2017

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza na konferencję wszystkich zainteresowanych zastosowaniem nowych technologii w edukacji. Będzie to spotkanie z technologiami, metodami, innowacyjnym spojrzeniem na uczenie się.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości, we współpracy z partnerami: Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Ogólnopolskim Centrum Doskonalenia Nauczyciel.

Już teraz zaproszenie na Konferencja ,,IT Teachers' Days 2017", która odbędzie się w dniach 25-26 września 2017 r. w Krakowie. Więcej informacji znajdziecie na naszym blogu oraz na stronie wydarzenia: www.tedit.pl 
Fundacja Nowoczesna Polska jest patronem merytorycznym konferencji.


W programie konferencji przewidziano dwa bloki: wykładowy oraz warsztatowy. Pierwszy z nich będzie dotyczył różnych zagadnień, które mogą okazać się przydatne w zarządzaniu szkołą. Dowiecie się z niego, jak ważny jest zawód nauczyciela, o co chodzi w prawie ochrony własności intelektualnej, a także posłuchacie o zmianach w edukacji. Blok warsztatowy będzie natomiast skoncentrowany na doskonaleniu kompetencji informatycznych. Trenerzy pokażą Wam, jak samodzielnie i bez wysiłku założyć szkolną stronę internetową, oraz nauczą, jak za pomocą robotów przekazać najmłodszym uczniom wiedzę dotyczącą programowania. Nie zabraknie również nowości, które mogą okazać się przełomowe w procesie kształcenia.

Źródłohttp://tedit.pl/


Praca zdalna -  czyli jak ... dobrze zorganizować pracę 


12.07.2017
Polecamy krótki poradnik na temat pracy zdalnej. Pracy w sytuacjach nagłych i systematycznych rozwiązaniach pracy zdalnej, coraz częściej wykorzystywanych.  Warto zajrzeć na stronę  Cyfrowi Nomadzi - poświęconą technologiom ich  praktycznym oraz rozsądnym stosowaniem

"Praca zdalna to przywilej nielicznych. Jeśli właśnie znalazłeś się w gronie szczęśliwców, którzy mogą pracować zdalnie, to pewnie cieszysz się niezmiernie – koniec ze żmudnymi dojazdami do biura, koniec z wymuszonymi rozmowami w korytarzu, koniec z szefem zaglądającym przez ramię! Wiwat, swoboda, życie po swojemu i duzo wolnego czasu!"


"W głowie same fajne pomysły na to co z tym szczęściem zrobić: może zacząć biegać, może zaczynać pracę o 6:00, by już o 14:00 mieć wolne, może spakować się i urządzić sobie biuro na Filipinach czy w słonecznym Meksyku."
Praca zdalna otwiera mnóstwo nowych możliwości. Ale w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej, nie jest to wolny czas... trzeba zaplanować czas jaki poświęcamy pracy, bardziej skrupulatnie niż kiedykolwiek.


 Pierwszy etap, to:
konieczność zorganizowania się, poukładania sobie planu dnia, zadbania o przestrzeń, w której będziemy pracować. 

Kilka punktów - to przede wszystkim konieczność uporządkowania zasad ...by pracować wydajnie, jak najmniej się męcząc i mieć jak najwięcej możliwości korzystania z tych wszystkich fajnych możliwości, jakie daje praca zdalna.


Drugi etap, to:
przygotowanie warunków do pracy, a przede, przede, wszystkim wytworzenia sobie nowych, dobrych, skutecznych i pożytecznych… nawyków.
1. Zorganizuj własną przestrzeń do pracy
2. Praca zdalna w piżamie? Zapomnij!
3. Pracuj w tych samych godzinach
4. Podziel czas pracy na 2-3 godzinne bloki
5. Przejdź na single-tasking
6. Skoncentruj się i zrelaksuj
7. Rób regularne przerwy
8. Pracuj, nawet jeśli Ci się nie chce
10. Dbaj o ruch
11. Nie daj się wciągnąć w wir pracy non stop
12. Urozmaicaj, zmieniaj miejsce, pracuj czasem z innymi ludźmi

 UWAGA:
Organizacja pracy pomaga i tak naprawdę jest konieczna, do tego by praca zdalna przynosiła korzyści i otwierała ciekawe możliwości.

Więcej informacji/ rozwiązań  na ten temat pod adresem artyku: https://www.cyfrowinomadzi.pl/praca-zdalna-zorganizowac-prace-zdalna/

Warto przypomnieć - Internetowy kurs dla rodziców

15.06.2017


Ten wyjątkowy kurs,  pod nazwą Bezpiecznie Tu i Tam powstał po to, aby pomóc dorosłym w zapewnieniu małym internautom bezpieczeństwa online. Szczególną wartością kursu jest także to, ze jest on opracowany także w wersjach specjalnych - dla tych, którzy potrzebują wsparcia ze względu na specjalne potrzeby  - dla osób niewidzących i niesłyszących.

 Powstał  myślą o rodzicach, którzy chcą pomoc poznawać bezpiecznie świat cyfrowy w sieci. Każde dziecko w sieci, może nauczyć się ostrożności, gdy będą go wspierać  rodzice w rozwoju podstawowych umiejętności przy pomocy nowych mediów – uczyc się jak się uczyc z wykorzystaniem technologii.
Coraz młodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z internetem – w sieci uczą się, bawią, poznają świat. Choć większość z nich sprawnie obsługuje urządzenia i chętnie testuje cyfrowe nowości, mali internauci nie zawsze wiedzą, jak bezpiecznie poruszać się po sieci. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa online to wyzwanie dla każdego Rodzica. Dzięki kursowi  rodzice dowiedzą się, jak stawiać czoła internetowym zagrożeniom i pomóc dzieciom w świadomym korzystaniu z cyfrowego świata.Kilka niezbędnych informacji:

Jak działa kurs?
Kurs składa się z pięciu modułów tematycznych w formie Wyzwań, które rodzic może zrealizować po kolei w dowolnym czasie. Każdy moduł rozpoczyna się krótkim wideo
i animacją, które w przystępny sposób prezentują podstawowe zagadnienia. Aby pogłębić wiedzę, warto zapoznać się z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi, można też zadać pytanie ekspertowi poprzez specjalny formularz. 
Przejście jednego modułu kursu trwa około 20 minut. Korzystanie z kursu jest bezpłatne, a dla zalogowanych użytkowników dostępne są pamiątkowe certyfikaty, możliwość śledzenia postępów i konkursy.
Czego się dowiesz?
W ramach kursu  rodzice poznają podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu, dowiedzą się jak pomóc dziecku unikać zagrożeń i jak reagować, gdy coś niepokojącego zdarzy się w sieci. Dzięki informacjom o tym, w jaki sposób i w jakim celu młodzi ludzie wykorzystują internet, lepiej poznasz i zrozumiesz świat online dzieci i młodzieży.Bezpiecznie Tu i Tam
Internetowy kurs jest jednym z elementów kompleksowego programu społecznego Bezpiecznie Tu i Tam realizowanego przez Fundację Orange i Orange Polska, w ramach którego prowadzonych jest szereg inicjatyw edukacyjnych. Ich podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci online oraz edukacja młodych internautów, ich rodziców i opiekunów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z sieci. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.orange.pl/bezpieczenstwo.
Projekty edukacyjne realizowane są w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje i NASK. Informacje pochodzą ze strony kursu https://fundacja.orange.pl/kurs/
Przewodnik internetowy - potrzeby i zastosowania


8.04.2016
Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz. Powstał po to, by wspomóc upowszechnianie internetu wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym przede wszystkim seniorów oraz by podnosić kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych opiekunów PIAP-ów oraz ich potencjalnych współpracowników (bibliotekarzy, nauczycieli, animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających lokalnie i mogących poszerzać ofertę punktów).
Aktualizowany zasób dostępnych plakatów:

 

http://ngoteka.pl/handle/item/209 
 Poniżej dostępny na stronie poradnik  bezpiecznego korzystania z internetu -  nie tylko dla nauczycieli.Uzupełnieniem Przewodnika jest kampania Wkluczenie cyfrowe, na którą złożyła się seria 4 plakatów popularyzujących internet wśród seniorów oraz ukazujących jak korzystać z niego w sposób bezpieczny.

http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/210/przewodnik_internetowy.pdf?sequence=1

Bezpieczna tożsamość - nieskradzione życie

9.02.2016
Nowy portal, z którego można się dowiedzieć, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo i spokojną głowę.
W umieszczonych tam artykułach znajdują się porady, jak postąpić, kiedy zgubimy dokumenty, jak bezpiecznie zawrzeć umowę najmu mieszkania, jak uchronić się przed wyłudzeniem kredytu, jak ustrzec przed kradzieżą danych osobowych, i wiele, wiele innych.


Serwis dostępny jest pod adresem: Nieskradzione.plBezpieczne hasła - w teorii i praktycznym zastosowaniu

29.01.2016.
Wielu użytkowników internetu nadal nie zdaje sobie sprawy, jak właściwie zabezpieczyć swoją skrzynkę e-mail czy konto... cytując za  Antyweb.pl zachęcamy do stosowania w praktyce kilku podstawowych zasad - infografika w tle.
Tym, którym chce się ochronić własną skrzynkę e-mail czy konto na ulubionym forum internetowym (nie wspominając o haśle do konta bankowego), polecam kilka prostych zasad. Przede wszystkim musimy pamiętać o:
 1. Używaniu różnych haseł w zależności od konta
 2. Unikaniu haseł opartych o układ klawiatury (np. 1234, qwerty)
 3. Używaniu w hasłach zarówno wielkich jak i małych liter
 4. Zastępowaniu niektórych liter cyframi (np. MojeHas1o)
 5. Zamianie kolejności liter w haśle (np. MojeHałso
4.02.2016
Telefony komórkowe dostają coraz młodsze dzieci, a nie wszystkie aplikacje są przeznaczone dla młodego odbiorcy. Przez „niebezpieczeństwo” mam na myśli aplikacje dla osób dorosłych, często ociekające seksem, ale też takie, gdzie łatwo podszyć się pod inną osobę i zacząć rozmowę z naszym uczniem czy dzieckiem i je zlokalizować. Te - które warto sprawdzić,  należy zwrócić uwagę na jej możliwości.
IMVU -Aplikacja wygląda z pozoru bardzo niewinnie i przypomina grę w Simsy, czyli takie ludziki komputerowe, którym wybieramy ubranka, kolor włosów, oczu, gdzie mają mieszkać itd.
Tinder -Aplikacja do umawiania się na randkę. Jest bardzo popularna wśród dorosłych użytkowników, można oglądać profile wielu osób i wybrać osobę z którą chcemy się spotkać.
Blendr -Aplikacja z rodzaju instant messaging, znowu do nawiązywania znajomości dla dorosłych. Tu też  korzystamy z GPS do określania położenia osoby, z którą możemy umówić się na randkę.
Poof - Aplikacja, która pozwoli ukryć inne aplikacje na swoim telefonie. Tak, przed Wami, nauczycielami, rodzicami. Wystarczy włączyć aplikację i wybrać aplikacje „zakazane”, których mama czy tata ma nie zobaczyć.

Poznawanie sieci poprzez zabawę i tworzenie 

Miejsca w sieci edukacja medialna -  dla bezpieczeństwa


27.12.2015
Inspirujący projekt Fundacji Culture Shock - "Mediaspołecznicy". Łączy w sobie elementy edukacji medialnej, cyfrowej i filmowej. 

Gra multimedialna i wszystkie materiały opublikowano na wolnych licencjach. Pomaga uczyć się m.in.  jak świadomie kreować swój wizerunek online i bezpiecznie korzystać z internetu z projektem „Mediaspołecznicy”.
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz bibliotek i szkół, które posiadają zaplecze w postaci komputerów z dostępem do internetu.
„Mediaspołecznicy” to narzędzie, które umożliwia poszerzenie wiedzy i zwiększenie poziomu kompetencji medialnych poprzez udział we wciągającej rozgrywce. Projekt składa się z cyklu warsztatów i gry online towarzyszącej zajęciom.
Celem gry jest promocja niezależnego dziennikarstwa lokalnego i dzielenia się swoimi pasjami, a jej efektem będą portale lokalne tworzone przez młodzież i rozwijane jako samodzielne strony internetowe po zakończeniu rozgrywki.
Wykorzystane materiały edukacyjne
Cyfrowa Wyprawka Fundacji Panoptykon, Edukacja Medialna Fundacji Nowoczesna Polska, Tablety w Twojej bibliotece FRSI. Gra oraz wszystkie materiały edukacyjne dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
Dostęp i więcej informacji na stronie:
http://mediaspolecznicy.pl/


Przez świat kompetencji medialnych gracze prowadzeni są przez robota Kito, który proponuje im zadania i podpowiada, jak je najlepiej wykonać. Za każde poprawnie wykonane zadanie gracz otrzymuje punkty, a dodatkowe punkty można zdobyć wykonując misje specjalne oraz rozwiązując quizy.

 Mniej ekranu -  kampania dla dzieci i rodziców 

28.10.2015
Blog i Kampania wśród rodziców  -   MniejEkranu.pl. 
Powstał jako inicjatywa stworzenia kampanii „Czas Świąt: Mniej ekranu, więcej rodziny 2014)” Miała ona przebieg dość intensywnego działania przybierając różne formy aktywności. Wśród nich było m.in. kilka sposobów aktywnego włączenia się w kampanię:


1.W realu (poza internetem)

-    przekazywanie informacji „pocztą pantoflową” osobom, które Waszym zdaniem mogą
- być nią zainteresowane lub chciałyby się w nią włączyć
- zgłoszenie do dystrybucji plakatów – poprzez formularz zamieszczony na stronie kampanii: http://www.rodzinaimedia.pl/mniejekranu#Rej_org

- samodzielne pobranie i wydrukowanie plakatów lub ulotek dostępnych na stronie (http://www.rodzinaimedia.pl/kampanie/materialy-do-kampanii)

-  szukanie partnerów i sponsorów dalszych etapów kampanii

-  zgłaszanie pomysłów na dalszy rozwój tej kampanii lub późniejszych jej etapów (na pewno nie poprzestaniemy na akcji świątecznej!)
2.Na Facebooku

-   polubienie strony kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”
-    
udostępnianie treści ze strony kampanii

- zaproszenie znajomych do polubienia naszej strony (oczywiście tylko wtedy, jeśli uważasz, że może ona ich zainteresować). Oczywiście dla osób zarządzających własnymi stronami na Facebooku - polubienie strony kampanii „jako strona…”

3. W internecie poza Facebookiem
- zarejestrowanie swojego udział w kampanii za pomocą formularza: 
http://rodzinaimedia.pl/mniejekranu#Rejestracja   -  zaproszenie innych uczestników za pośrednictwem maila, np. następującej treści:Ciekawa kampania  - „Czas Świąt: Mniej ekranu, więcej rodziny”, której celem jest zachęcenie do umiarkowanego i rozsądnego korzystania z mediów cyfrowych w rodzinie, szczególnie w okresie świątecznym. Propozycje powstającego różnego rodzaju wspomagania rodziców to  artykuły, propozycje i narzędzia do wykorzystania.
Narzędzia ochrony rodzicielskiej
 Powody rezygnacji ze smartfonów
  

Odsłona nowej strony internetowej Dyżurnet.pl

6.06.2015
Z miesiąca na miesiąc do działającego w NASK zespołu Dyżurnet.pl wpływa coraz więcej zgłoszeń nielegalnych treści zamieszczonych w internecie. 
Zespół robi wszystko, żeby jak najskuteczniej i jak najszybciej zareagować na ujawnione przez użytkowników zagrożenia. 
W celu ułatwienia komunikacji i zdobywania informacji o działaniach zespołu, została uruchomiona nowa witryna www.dyzurnet.plktóra jest bardziej przejrzysta i funkcjonalna.

Czyste nośniki

29.04.2015
Krótki wybór informacji ze strony: To prawda – nie łamiąc prawa, możemy dowolnie kopiować legalnie kupione: filmy, muzykę, książki, seriale itp. Są tylko dwa warunki: możemy to robić na własny użytek, tzn.:
 • możemy zrobić kopię dla siebie lub najbliższych (np. rodziny, przyjaciół),
 • nie zarabiamy na skopiowanym pliku lub utworze.
Upraszczając: możemy swobodnie powielać utwory i przegrywać je np. na: mp3, pamięci zewnętrzne, komputery itp. dzięki temu, że w cenie tych urządzeń jest już uwzględnione „wynagrodzenie" dla twórców – tzw. opłata od czystych nośników.
Opłata ta nie jest podatkiem, ale formą rekompensaty dla autorów za dalsze nieodpłatne powielanie ich twórczości. Opłata ta nie ma żadnego związku z kwestią piractwa; dotyczy wyłącznie legalnego korzystania z legalnie nabytych utworów.
Kwestie użytku osobistego i opłaty od czystych nośników precyzyjnie regulują artykuły 20. i 23. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych


W kilku słowach
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podaje listę urządzeń i nośników, od sprzedaży których musi być odprowadzona opłata od czystych nośników. Wyznacza on też organizacje, które pobierają i dzielą środki między twórców, wykonawców, producentów i wydawców.
Opłatę od czystych nośników ponoszą producenci i importerzy sprzedający sprzęt umożliwiający kopiowanie utworów, natomiast my wszyscy, dzięki wprowadzeniu w art. 23. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zasad dozwolonego użytku, możemy legalnie kopiować utwory na własne potrzeby. Twórcy też nie są poszkodowani, bo właśnie z opłaty od czystych nośników dostają rekompensatę za powielanie przez nas utworów, które oni stworzyli.

Dla zainteresowanych szerzej  na stronie
 http://www.czystenosniki.pl/

 

V edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane – twoja sprawa"


  GIODO oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprasza szkoły do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.
Program jest przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Partnerami programu są Gliwicki Ośrodek Metodyczny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.
Program Twoje dane - twoja sprawa kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Zapraszamy do uczestnictwa w Programie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 2014/2015 Program Twoje dane - twoja sprawa, zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem zorganizowanym w Warszawie w drugiej połowie października 2014 roku.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdą Państwo na stronie Giodo. Zgłoszenia poprzez formularz umieszczony na ww. stronie internetowej będą przyjmowane do dnia 1 października 2014 roku. Udział w programie jest bezpłatny!

UWAGA - WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

W ramach konferencji prowadzone są warsztaty  dla nauczycieli -  materiały do warsztatów do pobrania  zapisane w PDF w linku poniżej


Materiały do warsztatów

W trakcie konferencji oraz warsztatów wszyscy uczestnicy mają dostęp do materiałów zamieszonych na blogu. Zapraszamy do ich wykorzystania.


 Przydatne w pracy i nauce materiały poniżej, dostępne są także w linku Badania i raporty 

Edukacja dla bezpieczeństwa w cyfrowej szkole
Zastosowania TIK w realizacji zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością
Plan warsztatów i otwartych konsultacji w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w I semestrze roku szkolnego 2014/15
Data
Temat
4 listopada 2014
          wtorek
Blogi w zastosowaniach edukacyjnych, jako forma dokumentowania pracy, upowszechniania wiedzy na temat ochrony danych osobowych
18 listopada 2014
          wtorek
LearningApps - platforma do tworzenia ćwiczeń i zadań
19 listopada 2014
środa
Otwarte konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat: Ochrona danych osobowych w szkole
25 listopada 2014
wtorek
Wykorzystanie QR-kodów do organizacji gier i konkursów
2 grudnia 2014
wtorek
Komiksy w zastosowaniach edukacyjnych, na przykładzie aplikacji Pixton, ToonDoo
9 grudnia 2014
wtorek
Aplikacje Story Bird, Story Jumper do przygotowywania cyfrowych opowiadań i esejów
16 grudnia 2014
wtorek
Aplikacje do tworzenia prezentacji multimedialnych w Prezi i PowToon
8 stycznia 2015
czwartek
Otwarte konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat: Prawo autorskie w szkole
13 stycznia 2015
wtorek
Tworzenia animacja na temat ochrony prywatności i danych osobowych
Zajęcia we wtorki odbywają się w godzinach: 15.00 – 18.45, w Ośrodku przy ulicy Nowogrodzkiej 73
Otwarte konsultacje prowadzone są od godziny 11.00 do wyczerpania tematu (do odpowiedzi na wszystkie pytania), zwykle do godz. 15.00, w Ośrodku przy ulicy Nowogrodzkiej 73

Szczegółowe informacje na blogu (w zakładce Konferencje i spotkania):
Kontakt:
Grażyna Gregorczyk
Izabela Rudnicka


Raport Polskich Badań Internetu
Prywatność i własny wizerunek w przestrzeni social mediaRaport www.interaktywnie.com: Bezpieczeństwo w Internecie

Komunikacja marketingowa online z perspektywy internautów
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zrealizował badanie, którego celem było poznanie opinii internautów na temat prywatności w sieci.